top of page

Všeobecné obchodní podmínky k zapůjčení obytného vozidla

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti BENEcamp s.r.o., IČ: 14337037 se sídlem Rubešova 2240, 256 01 BENEŠOV, provozovatelem internetových stránek www.BENECAMP.cz (dále jen „pronajímatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi pronajímatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „nájemce“) vyplývající ze smlouvy o nájmu obytného vozu a případně dalších smluv s nájmem obytného vozu souvisejících (dále jen „nájemní smlouva“). 

2. Objednávka obytného vozu 

2.1. Nájemce objednává vůz prostřednictvím elektronické objednávky na internetových stránkách pronajímatele www.BENECAMP.cz (dále jen „internetové stránky“ nebo „web“). Nájemce se zavazuje uvádět vždy pravé, úplné a platné údaje o své totožnosti, zejména jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, případně sídla právnické osoby, telefonický a emailový kontakt, popř. další údaje vyžadované pronajímatelem. 

2.2. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká doručením přijetí objednávky, které pronajímatel zasílá nájemci elektronickou poštou společně s písemným zněním nájemní smlouvy na emailovou adresu nájemce uvedenou v objednávce. 

2.3. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli rezervační poplatek ve výši 30% nájemného (dále jen „rezervační poplatek“) nejpozději do tří (3) pracovních dnů od odeslání objednávky dle čl. 2.1. těchto VOP na základě vystavené zálohové faktury. Pronajímatel má až do úhrady rezervačního poplatku právo přijímat na vůz objednávky dalších zájemců. 

2.4. Nájemce je povinen podepsat a odeslat zpět pronajímateli písemné znění nájemní smlouvy, které odpovídá těmto VOP, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení přijetí objednávky dle čl. 2.2. těchto VOP nájemci, a to buď elektronicky na adresu info@benecamp.cz, anebo poštou na adresu BENEcamp s.r.o., Rubešova 2240, 256 01 BENEŠOV. Nájemce výslovně souhlasí s použitím internetu jako prostředku komunikace na dálku při uzavírání nájemní smlouvy. Nájemce výslovně souhlasí s hrazením veškerých nákladů, které mu v souvislosti s uzavíráním nájemní smlouvy vzniknou, zejména tedy s náklady za užití internetu či poštovným. 

2.5. Je-li nájemcem právnická osoba, je člen statutárního orgánu nájemce povinen podepsat za tuto právnickou osobu ručitelské prohlášení, kterým se zaváže splnit veškeré závazky z uzavřené nájemní smlouvy, nesplní-li je nájemce – právnická osoba, jinak si vyhrazuje pronajímatel právo odmítnout uzavřít s nájemcem – právnickou osobou nájemní smlouvu. 

2.6. Minimální doba nájmu obytného vozu je tři (3) dny. 

3. Nájemné a platební podmínky 

3.1. Nájemné za obytný vůz a doplňkové vybavení je stanoveno v ceníku pronajímatele uveřejněného na internetových stránkách: 

3.1.1. sazba v Kč včetně DPH za každý jeden kalendářní den trvání nájemní smlouvy ode dne převzetí vozu až do jeho vrácení; 

3.1.2. v případě některého doplňkového vybavení paušální cena výpůjčky. 

3.2. Nájemné zahrnuje: 

3.2.1. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem obytného vozu; 

3.2.2. Havarijní pojištění obytného vozu. Spoluúčast ve výši 10%, min. 10.000,- Kč bude v případě pojistné události odečtena nájemci z kauce. Nájemce však nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny havarijním pojištěním, v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události; 

3.2.3. Pravidelný servis a údržbu vozu pronajímatelem před jeho převzetím nájemcem; 

3.2.4. Dálniční známku platnou na území České republiky; 

3.2.5. Běžné opotřebení vozidla. 

3.3. Nájemné nezahrnuje a nájemce je sám povinen nést zejména tyto náklady: 

3.3.1. Doplňování kvalitního paliva Diesel 

3.3.2. Opravy vozu v důsledku použití nekvalitních pohonných hmot; 

3.3.3. Opravy a výměny pneumatik v případě defektu a dalšího příslušenství obytného vozu; 

3.3.4. Mýtné, silniční a jiné poplatky, včetně pokut od policejních a jím podobných orgánů jakéhokoliv státu; 

3.3.5. Spoluúčast; 

3.3.6. Nadměrné opotřebení vozidla; 

3.3.7. Veškeré další náklady spojené s provozem obytného vozu, není-li v těchto VOP uvedeno jinak. 

3.4. Překročí-li denní průměr kilometrů najetých nájemcem po dobu trvání nájemní smlouvy 800 km, je nájemce povinen hradit 5 Kč za každý navíc najetý kilometr (dále jen „nadlimitní poplatek“). Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu delší než čtrnáct (14) dnů, pronajímatel nadlimitní poplatek neúčtuje. 

3.5. Nájemce je povinen složit k rukám pronajímatele kauci ve výši 30.000,- Kč (dále jen „kauce“). Pronajímatel vrátí kauci nájemci v termínu uvedeném v čl. 7.5. těchto VOP, přičemž je oprávněn kauci ponížit o jeho pohledávky vůči nájemci vyplývající z nájemní smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, o úhradu nájemného, spoluúčasti, úhradu nadlimitního poplatku, úhradu smluvních pokut, úhradu storno poplatků, úhradu nákladů vzniklých při opravách poškození vozu či úhradu nákladů souvisejících s jeho čištěním, úhradu poškozeného či zničeného doplňkového vybavení apod. 

3.6. Kauci hradí nájemce pronajímateli nejpozději 5 dnů přede dnem převzetí obytného vozu. V případě, že k rezervaci vozu dojde méně než 5 dní přede dnem jeho převzetí, uhradí nájemce pronajímateli kauci nejpozději 1 pracovní den před převzetím vozu. 

3.7. Nájemné bude nájemcem pronajímateli uhrazeno ve dvou částech. Nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky dle čl. 2.1. těchto VOP uhradí nájemce pronajímateli rezervační poplatek ve výši 30% nájemného. Zbývající druhou část nájemného uhradí nájemce nejpozději 5 dnů přede dnem převzetí obytného vozu. V případě, že k rezervaci vozu dojde méně než 5 dní přede dnem jeho převzetí, uhradí nájemce nájemné v plné výši do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky dle čl. 2.1. těchto VOP. 

3.8. Nájemné, kauci i případné další platby související s nájemní smlouvou nájemce uhradí bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č.: 6283802309/0800 vedený u České spořitelny a.s. na základě vystavených faktur pronajímatelem. 

3.9. Pokud nájemce neuhradí jakoukoliv z výše uvedených částek v řádném termínu či neodešle včas pronajímateli podepsané písemné znění nájemní smlouvy, má pronajímatel právo od nájemní smlouvy odstoupit. Uplatnění práva na odstoupení ze strany pronajímatele nezbavuje nájemce povinnosti hradit storno poplatek dle čl. 3.10. těchto VOP. 

3.10. V případě odstoupení pronajímatele od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 3.9. těchto VOP a v případě zániku nájemní smlouvy z důvodů na straně nájemce, je nájemce povinen pronajímateli uhradit následující storno poplatky: 

3.10.1. Pokud k zániku nájemní smlouvy z výše uvedeného důvodu dojde 60 a více dnů přede dnem převzetí obytného vozu – 30% z nájemného; 

3.10.2. Pokud k zániku nájemní smlouvy z výše uvedeného důvodu dojde 30 dnů přede dnem převzetí obytného vozu – 60% z nájemného; 

3.10.3. Pokud k zániku nájemní smlouvy z výše uvedeného důvodu dojde 14 a méně dnů přede dnem převzetí vozu – 100% z nájemného. 

3.11. Při předčasném vrácení obytného vozu se nespotřebovaná část nájemného nevrací. 

4. Předání nájmu 

4.1. Pronajímatel předá vůz nájemci na adrese Rubešova 2240, 25601 BENEŠOV, po prokázání jeho totožnosti alespoň dvěma osobními doklady, z nichž jeden musí být řidičský průkaz prokazující existenci řidičského oprávnění nájemce pro skupinu B po dobu delší než 1 rok.. Nájemce výslovně souhlasí s tím, aby si Pronajímatel zajistil kopie těchto dokladů, které budou v jeho dispozici po celou dobu trvání nájmu obytného vozu. V den převzetí obytného vozu stanovený v nájemní smlouvě je nájemce povinen vůz převzít v místě předání v předem domluveném čase. 

4.2. Nájemce si s pronajímatelem dohodne předem telefonicky nebo emailem předpokládaný čas předání vozu. Nájemce bere na vědomí, že předání a převzetí vozu trvá cca 60 až 120 min. Nájemce si je dále vědom časové prodlevy, která může nastat předáním či vrácením více vozů. 

4.3. Obytný vůz je nájemci předáván čistý a s plnou nádrží pohonných hmot, plnou nádrží AdBlue, plné lahve PB na vaření, chemických prostředků do WC a toaletního papíru, včetně náhradní sady chemie a WC. Dále s plným obsahem nádrže na pitnou vodu a vyprázdněnou nádrží na odpadní vodu a plně nabitou palubní baterií. 

4.4. Stav vozu při převzetí nájemcem je zachycen v předávacím protokolu, který nájemce podepisuje v den převzetí obytného vozu a který obsahuje také poučení nájemce o technických parametrech daného vozu. Pronajímatel si při předávání předmětného vozidla vyhrazuje právo pořídit foto – video záznam stavu vozu. 

4.5. Po dobu trvání nájmu vozu nabízí pronajímatel nájemci možnost parkování jednoho osobního automobilu u provozovny pronajímatele zdarma. Pronajímatel však upozorňuje, že se nejedná o střežené parkování. Riziko případné škody na osobním automobilu (z důvodu poškození, odcizení, živelné pohromy apod.) proto nese sám nájemce a pronajímatel za případné škody neodpovídá. 

5. Provoz obytného vozu 

5.1. Nájemce je povinen vůz užívat výhradně na pozemních komunikacích, v souladu s právním řádem státu, ve kterém se nachází, v souladu s návodem k obsluze a s náležitou péčí. 

5.2. Obytný vůz jsou oprávněni řídit výhradně držitelé řidičského oprávnění skupiny B, které nájemce uvedl ve smlouvě při převzetí vozu a jež řidičským průkazem dané skupiny disponují nejméně po dobu 3 let. 

5.3. Ve voze je zakázáno kouřit. Nájemce odpovídá za dodržování všech omezení za všechny osoby, které obytný vůz užívají spolu s nájemcem. 

5.4. Nájemce je oprávněn s vozem vyjíždět do zahraničí v rámci Evropy do všech zemí uvedených v seznamu na příslušné Mezinárodní automobilové pojišťovací kartě obytného vozidla (tzv. Zelená karta). Nájemce je povinen do vozu doplňovat výhradně kvalitní palivo Diesel bez biosložky, a to u čerpacích stanic značek Mol, Agip, OMV, Shell, Benzina, Aral, Repsol… 

5.5. Pronajímatel neodpovídá nájemci za škodu na věcech vnesených do vozu či těch, které budou uloženy v externích úložných prostorech vozu (střecha, přídavný vozík apod.) 

6. Nehody a poruchy 

6.1. Vozy pronajímatele jsou havarijně pojištěny včetně odcizení a vandalismu se spoluúčastí 10%, minimálně však 10.000,- Kč. Současně mají obytné vozy uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel. Pojištění obytného vozu je sjednáno u společnosti Allianz, a.s. Za každou škodní událost se nájemce zavazuje uhradit paušální administrativní náklady ve výši 5.000,- Kč. 

6.2. Havarijní pojištění se nevztahuje zejména, nikoli však výlučně, na následující škody: škody vzniklé na interiéru vozu, pokud nebyl poškozen vlivem dopravní nehody nebo násilným vniknutím, ztrátu vybavení vozu, pokud k ní nedošlo násilným vniknutím, zavazadla a přepravovaný náklad, poškození pneumatik a disků vozu, poškození markýzy vzniklé nesprávnou manipulací či důsledkem větru, škody způsobené v důsledku vniknutí třetí osoby do nezajištěného (nezamknutého) vozu, škody vzniklé v důsledku porušení zákazu konzumace alkoholických, omamných či psychotropních látek (drog) před a za jízdy s vozem, odcizení vozu, pokud nebyl řádně zajištěn (uzavřen a uzamčen) a zpronevěru vozu. 

6.3. Nájemce je povinen pronajímateli neprodleně ohlásit jakoukoli škodu vzniklou na voze, zdraví či majetku třetí osoby způsobenou provozem vozu. Dále je nájemce povinen pronajímateli neprodleně nahlásit jakoukoli závadu, poruchu, potřebu opravy či jakoukoli další skutečnost způsobilou narušit užívání vozu. Nájemce je v těchto případech povinen kontaktovat nájemce na telefonním čísle +420 776 533 443 a postupovat dle jeho pokynů. 

6.4. Veškeré škody způsobené na obytném vozu třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus – zjištěný i nezjištěný pachatel včetně sprejerů apod.) a v důsledku dopravních nehod musí být vždy a v každém státě šetřeny příslušnou policií a nájemce je povinen dodat pronajímateli písemný a čitelný protokol této policie. V případě dopravní nehody je nájemce dále povinen sepsat veškeré účastníky a svědky nehody s uvedením jména, příjmení a adresy, a zajistit fotodokumentaci nehody včetně fotografie RZ účastníků nehody. Nepojízdný vůz nájemce zabezpečí před dalším poškozením nebo odcizením. Škody, u kterých nájemce nedoloží potvrzení policie o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody způsobené nájemcem. 

6.5. Škody, na které se nevztahuje havarijní pojištění, se zavazuje nájemce uhradit pronajímateli při vrácení obytného vozu. 

6.6. Škody, na které se vztahuje havarijní pojištění, hradí při dodržení podmínek stanovených pojišťovnou příslušná pojišťovna. Spoluúčast při vzniku pojistné události hradí nájemce. Nájemce se tedy zavazuje uhradit rozdíl mezi vzniklou škodou a pojišťovnou vyplaceným plněním pronajímateli. Výše spoluúčasti bude vždy doložena pronajímatelem dopisem od příslušné pojišťovny. 

6.7. V případě dopravní nehody, poškození či odcizení obytného vozu je nájemce povinen poskytnout pronajímateli veškerou nezbytnou součinnost při řešení pojistné události. Nájemce v takovém případě nemá nárok na poskytnutí náhradního vozu ze strany pronajímatele nebo jinou kompenzaci nad rámec sjednaných asistenčních služeb. 

6.8. Nájemce není oprávněn k provádění jakýchkoli oprav či úprav vozu bez výslovného svolení pronajímatele. Nájemce je povinen řídit se pokyny pronajímatele pro jakékoli opravy vozu. Pakliže je obytný vůz krytý zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. V případě takovéto poruchy nájemce bere na vědomí, že nemá ze strany pronajímatele nárok na výměnu vozu nebo jinou kompenzaci. 

6.9. V případě jakékoliv škody na voze způsobené nájemcem, která vůz vyřadí z provozu na dobu delší než 7 pracovních dnů, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat rovněž škodu spočívající v ušlém zisku, který v této souvislosti pronajímateli vznikl. 

6.10. V případě, že nájemce provozem obytného vozu nedodrží dopravní či jiné předpisy příslušného státu, na základě kterého bude provozovateli vozidla vyměřená pokuta, bere nájemce na vědomí, že pronajímatel poskytne příslušným orgánům potřebné údaje směřující k identifikaci pachatele konkrétního přestupku. Pronajímatel identifikační údaje nájemce příslušnému orgánu neposkytne pouze v případě, že 

6.10.1. daný přestupek je možné vyřešit úhradou stanovené pokuty bez nutnosti ztotožnění řidiče obytného vozu; 

6.10.2. nájemce nejpozději do 3 dnů ode dne obdržení telefonické/emailové výzvy pronajímatele uhradí na účet pronajímatele sumu odpovídající výši stanovené pokuty za dopravní či jiný přestupek. Částka musí být uhrazena v příslušné výši v domácí měně odpovídající aktuálnímu kurzu CZK / EUR ke dni obdržení příslušného vyrozumění o spáchání přestupku. 

7. Vrácení obytného vozu 

7.1. Nájemce je povinen obytný vůz pronajímateli vrátit nejpozději v den skončení nájmu na adresu Rubešova 2240, 256 01 BENEŠOV, v čase od 8:00 do 16:00 hodin v pracovní dny. Víkendy a svátky po dohodě. Nájemce si s pronajímatelem dohodne předem telefonicky nebo emailem předpokládaný čas vrácení vozu. Nájemce je seznámen s tím, že kontrola stavu vráceného vozu může trvat 30-90 minut. Nájemce si je dále vědom časové prodlevy, která může nastat předáním či vrácením více vozů. 

7.2. Pronajímatel je oprávněn nájemci účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s vrácením vozu. V případě, že k vrácení vozu nedojde v den skončení nájmu, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s vrácením vozu. 

7.3. Vůz vrátí nájemce pronajímateli zpět uklizený, čistý, ve stavu, v jakém byl předán k užívání. Zejména vytřít podlahu a úložné prostory, vyčistit lednici, vařič a dřez, vysát prach na čalounění a matracích, vyčistit toaletu, umýt umyvadlo, vaničku a vyčistit zrcadlo, s vyprázdněnou odpadní nádobou, vyprázdněnou WC nádobu na fekálie vypláchnutou čistou vodou, s plnou nádrží pohonných hmot. Nájemce není povinen při vrácení vozu doplňovat nádrž na močovinu Ad-Blue, PB láhev určenou k vaření, doplnit spotřebovanou vodu ani chybějící chemické prostředky do WC či toaletní papír. Stav vozu při jeho vrácení pronajímateli je zachycen na předávacím protokolu, který je pronajímatelem podepsán v den vrácení obytného vozu. Nájemce výslovně souhlasí, že pronajímatel může v závislosti na časových možnostech provést podrobnější kontrolu až po vrácení vozu. V případě zjištění nedostatků, závad či škod na voze či jeho příslušenství pronajímatel tyto skutečnosti zdokumentuje a ohlásí nájemci. Na tyto závady bude pohlíženo, jako kdyby vznikly před vrácením obytného vozu. 

7.4. Nájemce je dále povinen: 

7.4.1. V případě vrácení vozu ve znečištěném stavu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno; 

7.4.2. V Případě vrácení vozu s nevyprázdněnou odpadní nádobou uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno; 

7.4.3. V případě vrácení vozu bez osvědčení o technickém průkazu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tímto není dotčeno; 

7.4.4. V případě vrácení vozu bez jakéhokoliv konkrétního příslušenství či s poškozeným příslušenstvím uhradit pronajímateli náklady, které vynaložil k pořízení nového příslušenství či opravě poškození stávajícího příslušenství; 

7.4.5. V případě vrácení vozu bez klíče od zapalování vozu a / nebo klíče od obytné části vozu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý nevrácený klíč; 

7.4.6. V případě nesplnění povinnosti nahlásit pojistnou událost a poruchu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tímto není dotčeno; 

7.4.7. V případě nesplnění povinnosti k vyžádání protokolů od policie a součinnosti uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno; 

7.4.8. V případě oprav a úprav bez svolení pronajímatele uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno. 

7.5. Do 14 dnů od vrácení obytného vozu a po provedení případných zápočtů oprávněných nároků vrátí pronajímatel kauci nebo její zbývající část na účet nájemce, ze kterého byla kauce pronajímateli poskytnuta. V případě rozsáhlejších či skrytých škod či škod způsobených v důsledku pojistné události je však pronajímatel oprávněn kauci nebo její zbývající část zadržovat až do doby vyúčtování pojistné události pojišťovnou a vyplacení pojistného pronajímateli. 

8. Poučení nájemce 

8.1. Nájemce v rezervaci uděluje pronajímateli výslovný a bezvýhradný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně a zpracování osobních údajů. Pronajímatel prohlašuje, že osobní údaje bude shromažďovat pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, k němuž byly shromážděny. 

8.2. K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi pronajímatelem a nájemcem je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 10 00 Praha 2, internetová adresa www.coi.cz

8.3. V případě soudního řešení sporu obě smluvní strany určují jako věcně příslušný Okresní soud pro okres Benešov

8.4. Nájemce bere na vědomí, že vozidlo je z důvodu bezpečnosti vybaveno vyhledávacím systémem GPS a s tím spojenou elektronikou zaznamenávající a uchovávající provozní údaje předmětného vozidla. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. V případě, že před předáním vozu dojde v souvislosti s jeho užíváním předchozím nájemcem k takovému poškození, které znemožňuje předání vozu nájemci, je na takový případ nahlíženo jako na vyšší moc v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a pronajímatel si vyhrazuje právo od nájemní smlouvy jednostranně odstoupit. 

9.2. Tyto VOP jsou platné a účinné od 11. 3. 2022.

Dne:                                               za pronajímatele:                                                                                za nájemce:

bottom of page